Om Aalborg Universitetsforlag

Aalborg Universitetsforlag er en selvejende institution stiftet 1. januar 1978 af medarbejdere ved Aalborg Universitet. Forlaget drives som en erhvervsdrivende fond på nonprofit basis, således at eventuelle overskud anvendes til styrkelse og udvidelse af publiceringsvirksomheden.

Fondens formål er at udgive forskningsresultater fra AAU såvel som fra andre videninstitutioner og -miljøer, at udgive formidlingspublikationer fra AAU, at tilvejebringe og udgive egnet undervisningsmateriale til AAUs og andre uddannelsesinstitutioners studier, at virke fremmende for forskningen og formidlingen ved AAU ved at udgøre en professionel udgivelseskanal, ved at være inspirator og initiativtager til udarbejdelse af særlige publikationer og ved over en bred front at tilbyde og bidrage med publiceringsservice, samt at udgøre en ikke-kommerciel udgivelseskanal, hvor alt overskud anvendes til udgivelse af bøger.

De fleste forfattere og redaktører er tilknyttet Aalborg Universitet, men antallet af udgivelser skrevet af forfattere tilknyttet andre institutioner i ind- og udland er støt stigende. Alle manuskripter der antages til udgivelse, har været igennem en vurdering af mindst én ekstern og anonym fagfællebedømmer, der som minimum har forskningskompetence på ph.d.-niveau.

Uddelingskriterier for Aalborg Universitetsforlag, Fond

Aalborg Universitetsforlags fond uddeler midler til følgende formål:

  • støtte til produktion og udgivelse af forskningspublikationer fra AAU såvel som fra andre vidensinstitutioner
  • støtte til produktion og udgivelse af formidlingspublikationer
  • støtte til produktion og udgivelse af undervisningspublikationer/undervisningsmateriale

    Støtten kan både rette sig mod almindelige publikationer, særlige satsninger og mod genoptryk af tidligere udgivne publikationer på Aalborg Universitetsforlag; og den kan både tage form af legater til produktion af manuskripter og støtte til dækning af udgifter i forbindelse med produktion af publikationer.

    Herunder kan midlerne udloddes i forbindelse konkurrencer med åben indkaldelse af forslag til konkrete publikationstemaer.

    Midlerne kan ikke søges. Afgørelse af uddeling af fondens midler foretages suverænt af forlagets bestyrelse.

Produktion

På Aalborg Universitetsforlag går bøgernes indhold og deres fysiske fremtoning hånd i hånd. I produktionsfasen holdes der tæt kontakt til forfattere, grafiker samt trykkeri, således at ønsker og muligheder løbende afstemmes og det bedst mulige resultat opnås. Faste samarbejdspartnere sikrer, at denne fase af bogens produktion glider let.

Markedsføring

Det tilstræbes at forlagets udgivelser synliggøres i videst muligt omfang. Alle udgivelser registreres i boghandlernes fælles bestillingssystem ligesom størstedelen af landets biblioteker præsenteres for de nye udgivelser. Bøgerne præsenteres endvidere på forlagets hjemmeside, i det årlige nyhedskatalog, via forlagets nyhedsbrev, i elektronisk markedsføringsmateriale, via Facebook samt gennem forlagets tilstedeværelse på udvalgte konferencer, seminarer og andre repræsentative aktiviteter. En vigtig del af indsatsen er herudover naturligvis udsendelsen af pressemeddelelser samt anmeldereksemplarer. Denne vitale del af markedsføringsindsatsen tilrettelægges i samarbejde med den pågældende bogs forfatter.

Forlagets engelsksprogede udgivelser markedsføres og distribueres i udlandet af Gazelle Book Services (UK og Irland) samt International Specialized Book Services (USA og Canada).

Salg

Alle forlagets udgivelser kan købes direkte her på hjemmesiden eller bestilles i landets boghandlere. Herudover kan bøgerne bestilles via telefon og pr. email.

Aalborg Universitetsforlag
Fibigerstræde 15
9220 Aalborg Ø
Tlf: (+45) 89 85 35 85
aalborg@factumbooks.dk 
CVR-nummer 14 42 33 97

Ansatte

Se venligst kontaktoplysningerne