Dilemmaer i ledelse

Open access e-bog
Redaktører: Søren Frimann & Hanne Dauer Keller
Antal sider: 237
Udgivelsesår: 2016
Version: 1. udgave - Open Access
ISBN: 978-87-7112-588-7
ISSN: 2446-1814

 

Ledelse udspiller sig i dag typisk mellem mange forskellige interesser, modsatrettede krav og logikker, som ikke umid­delbart lader sig forene. Ledelsesopgaven kan ofte ikke løses tilfredsstillende ved at vælge det ene, frem for det andet. Der­for skal den fortolkes og meningssættes, når der skal træffes beslutninger og handles.

I en globaliseret og postmoderne æra er konkret ledel­sespraksis blevet dynamisk. Der er mange udfordringer med at lede i en virkelighed præget af kontinuerlig forandring og mange forskellige interessenter at tage hensyn til. Det er dette dynamiske ledelsesfelt, der er fokus på i denne bog med begrebet ’dilemmaer’. Bogen tegner et landskab over forskel­lige typer af dilemmaer i ledelse ud fra forskellige former for modsætninger; teoretiske, samfundsmæssige, organisatori­ske og personlige. Bogen er skrevet af forskere, der ud over deres forskning arbejder med uddannelse af ledere og ledel­sesudvikling. Disse erfaringer har givet inspiration til at arbejde mere målrettet med at udvikle ny viden om ledelsesudvikling i koblingen mellem teori og praksis.

Bogen indeholder teoretiske perspektiver, temadiskus­sioner, undersøgelsesmetoder og ideer til konkrete værktøjer, ledere kan betjene sig af, hvis de skal bruge dilemmaer som afsæt for læring og udvikling. Der er således megen inspiration at hente til det videre arbejde med at undersøge andre pro­blemstillinger, der relaterer sig til dilem­maer i ledelse.

Bogen henvender sig til ledere, studerende og forskere på ma­steruddannelser og videregående uddannelser inden for fagområderne ledelsesudvikling, organisations­udvikling og organisatorisk læring.

 

Hent e-bogen HER

---

Bogen er en del af serien Organizational Learning and Management Studies / Organisatorisk læring og ledelse

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Dilemmaer i ledelse