Organisationsudvikling gennem dialog

STÆRKT NEDSAT
Forfatter: Helle Alrø (red.)
Antal sider: 244
Udgivelsesår: 2005
Version: 1. udgave, 8. oplag
ISBN: 87-7307-536-1

Bogens artikler har kommunikation som omdrejningspunkt for forståelsen af organisation og organisationsudvikling. I fokus er især dialogens muligheder som udvik- lingsredskab. Det er et gennemgående træk i artiklerne, at de teoretiske diskussioner føres i nær tilknytning til emperiske eksempler. Bogen henvender sig både til teoretikere og praktikere, der arbejder inden for området: Kommunikation og Organisation.

---

Indhold:      Introduktion

 1. Organisationens dialogiske rum

 2. Dialogiske konsulentmetoder
     - som støtte for organisationsdannelse og -vedligeholdelse

 3. Medarbejderudviklingssamtalen som dialog

 4. Guldgraverens fire veje
     - om produktive dialoger

 5. Kommunikationstræning som organisationskudvikling

 6. "Det man siger er man selv?"
     - om interpersonel psykodynamik i organisationskommunikation

 7. Disciplin eller dialog

---

De enkelte kapitler:

 I bogens første kapitel: Organisationens dialogiske rum defineres og diskuteres selve dialogbegrebet. Med inddragelse af begreber som kongruens, metakom- munikation, perspektivbevidsthed og gennemsigtighed præsenteres dialogen som en særlig kommunikationsform. I organisationen foregår den billedligt talt i et lyst rum med højt til loftet, adskilt fra organisationens andre rum. Her udfoldes den ved specielle lejligheder med det overordnede formål at skabe klarhed og gensidig forståelse.
  I det følgende kapitel: Dialogiske konsulentmetoder - som støtte for organisa- tionsdannelse og -vedligeholdelse", beskrives grundvilkårene for en dialogisk arbejdende organisationskonsulent. Ved hjælp af eksempler gennemgås dernæst, hvordan den dialogiske konsulent kan bidrage til etableringen og vedligeholdelsen af en organisation.
  Tredje kapitel: Medarbejderudviklingssamtalen som dialog omhandler dialogens betingelser i medarbejderudviklingssamtalen, der bruges som ledelsesinstrument. Specielt diskuteres de socialpsykologiske, emotionelle og kulturelle dimensioner og eksempler herpå i forhold til en række medarbejderudviklingssamtaler, som forfatteren har afholdt ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet.
  I kapitlet: Guldgraverens fire veje - om produktive dialoger" skrives om fire kom- munikationsområder i medarbejdersamtaler, der skaber basis for forandring og udvikling. Det drejer sig om at være fødselshjælper, at sige sine følelser højt, at checke sine forestillinger og at sige sine iagttagelser højt. De fire veje er dokumen- teret med fyldige eksempler fra medarbejdersamtaler på en stor dansk virksom- hed.
  I femte kapitel: Kommunikationstræning som organisationsudvikling" diskuteres mulighederne for at udvikle organisationen som en lærende organisation gennem udvikling af medarbejdernes kommunikative ressourcer. Diskussionen er bygget op om argumentationskæden: Organisationsudvikling gennem lederudvikling gennem kommunikationstræning. Der illustreres med eksempler fra et lederudviklings- kursus, som forfatteren har forstået i en dansk virksomhed.
  Følgende kapitel "Det man siger er man selv?" diskuterer betydningen af, om organisationsmedlemmerne kommunikerer forsvarspræget eller problemarbejd- ende, konfliktfyldt eller glat. Det drejer sig bl.a. om evnen til at afklare, rumme og bearbejde hinandens perspektiver på det, der tales om. Diskussionen føres på baggrund af en samtaleanalyse.
  Afslutningsvis skrives der i kapitlet Disciplin eller dialog om undervisningskommu- nikation. Det diskuteres, hvordan bestemte typer af spørgsmål og svar korrespon- derer med hinanden, og hvordan de anvendte kommunikationsstrategier influerer på en relation mellem lærer og elever og på elvernes muligheder for at lære. Eksemplerne, der analyseres og diskuteres, stammer fra Folkeskolens matematik- undervisning.

---

Bogen er en del af serien Interpersonel kommunikation i organisationer

---

Bogen er en del af vores TILBUD; Køb 3 bøger - betal for 2

 

50,00 DKK

Organisationsudvikling gennem dialog