På rette vej - resultater fra anden kortlægningsundersøgelse på fem erhvervsgymnasiale uddannelser i Region Nordjylland 2015

Open access e-bog
Forfattere:

Thomas Nordahl, Line Skov Hansen, Sigrid Øyen Nordahl og Ole Hansen

Antal sider: 96
Udgivelsesår: 2017
Version: 1. udgave, OA udgave
ISBN: 978-87-7112-617-4
ISSN: 2246-4395

 

Denne rapport baserer sig på to kortlægningsundersøgelser af Erhvervsgymnasi-et EUC Nord i Hjørring og Frederikshavn samt de erhvervsgymnasiale uddannel-ser på Erhvervsskolerne i Aars1. De to kortlægningsundersøgelser, der løbende i rapporten også vil blive omtalt som T1 og T22, indgår i forsknings- og udviklings-projektet: Ledelse og udvikling af læringsmiljøet på erhvervsgymnasiet (LUL), som er støttet af Region Nordjyllands uddannelsespulje fra 2013. Projektet er et selvstændigt forsknings- og udviklingsinitiativ baseret på et samarbejde mellem EUC Nord og Erhvervsskolerne i Aars og deres fem erhvervsgymnasiale uddan-nelser, samt Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet - dvs. et sam-arbejde mellem praksis og forskning.

Resultaterne af to kortlægningsundersøgelser, som præsenteres i rapporten, har involveret ca. 1299 elever og 132 lærere fordelt på fem erhvervsgymnasiale ud-dannelser, hvoraf Erhvervsgymnasiet på EUC Nord dækker de tre og Erhvervs-skolerne i Aars to. Selve dataindsamlingen er blevet gennemført i 2013 og 2015.

I rapporten beskrives nogle af de vigtigste fund ved den anden kortlægningsun-dersøgelse (T2), ligesom resultater fra den første kortlægningsundersøgelse ind-drages for at kunne sammenligne resultater mellem T1 og T2 med det formål dels at kunne pege på områder, hvor de deltagende institutioner3 og deres er-hvervsgymnasiale uddannelser har haft en positiv udvikling fra første kortlæg-ningsundersøgelse (T1) i 2013 til denne anden kortlægningsundersøgelse (T2) i 2015, dels at kunne pege på både stærke og mere udfordrende områder for de deltagende erhvervsgymnasiale uddannelser, som det er vigtigt at sætte fokus på fremadrettet.

Rapporten er derfor også udformet, så den netop fremadrettet kan danne grundlag for både lokale og fælles udviklingstiltag. I rapporten præsenteres nog-le af de mest centrale resultater af kortlægningen. Disse resultater har både re-levans for de to institutioner i LUL-projektet og deres deltagende aktører og for en bredere uddannelses-offentlighed.

---

Hent e-bogen her

---

Rapporten er en del af serien FULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer

 

0,00 DKK

Ikke til salg
På rette vej - resultater fra anden kortlægningsundersøgelse på fem erhvervsgymnasiale uddannelser i Region Nordjylland 2015