Kulturanalyse

NEDSAT
Forfatter: Hans Gullestrup
Antal sider: 360
Udgivelsesår: 2007
Version: 4. udgave
ISBN: 978-87-7112-130-8

I disse internationale tider møder vi ofte mennesker fra andre lande, vi samarbejder med dem, og vi udveksler tanker og handler sammen med dem. Det er interessant og givende, men af og til også svært at forstå mennesker, der kommer fra andre kulturer. Hvorfor tæn-ker de, som de gør, hvorfor gør de det, de gør? Vi er ofte os selv nærmest og forstår verdenog dermed andre mennesker ud fra det, vi selv er vokset op med. Selvom vi gerne vil for-stå andre, kan det være vanskeligt at finde ind til en sådan forståelse - for hvordan skal vihåndtere det uforståelige eller mærkelige og gøre det konkret begribeligt?

Denne bog er et forslag til et svar herpå, idet den beskriver interkulturel forståelse og sam-virke dels i form af en generel indsigt i kulturbegrebet og de dimensioner, som fører til kul-turelle forskelligheder, dels som en metode til analyse af en konkret kultur – egen eller andres - og dermed til forståelsen af kulturkompleksiteten og kulturforskelligheder blandtmennesker. En række etiske problemstillinger, som uvægerligt opstår når mennesker mødesog samvirker på tværs af kulturelle grænse, diskuteres også.

Bogen består af fire dele, som fokuserer på hver sit område: Første del giver etteoretisk/abstrakt bud på en generel kulturforståelse. Anden del giver et ligeledes teoretisk/abstrakt bud på en forståelse af den interkulturelle mangfoldighed og kompleksitet. Itredje del fremlægges en empirisk/praktisk funderet model til analyse af interkultureltsamvirke. Og endelig bliver der i fjerde del præsenteret og diskuteret en række etiske pro-blemstillinger i det interkulturelle samvirke.

Denne bog, som indeholder mange illustrerende eksempler, bygger videre på Kultur, kul-turanalyse og kulturetik-eller hvad adskiller og forener os? fra 1992, men er revideret ogvidereudviklet med en del nye synsvinkler og nyt materiale. Bogen henvender sig til stu-derende med engagement i interkulturelle problemstillinger samt til mennesker, som gen-nem deres virke har kontakt med andre mennesker i eller uden for Danmark.

Hans Gullestrup (lic.merc.) er professor ved Aalborg Universitet, Institut for Erhvervsstudierog Center for Internationale Studier, og har gennem årene på forskellig vis været stærktengageret i internationalt og interkulturelt samvirke.

Se bogens indholdsfortegnelse

---

Før DKK. 299,00

 

NU

99,95 DKK

Kulturanalyse