Aktionsforskning i sundhedsvæsenet. Idéer til kommunikative og innovative forandringer i en sundhedsfaglig praksis (E-bog)

KAN KØBES SOM BOG OG E-BOG
Redaktører: Susanne Winther og
Ditte Høgsgaard
Antal sider: 228
Udgivelsesår: 2020
Version: 1. e-bogs udgave
ISBN: 978-87-7210-301-3
ISSN: 2245-6578

Hvorfor er en bog om aktionsforskning vigtig?
Sundhedsvæsenet er under pres. Der er stigende krav til at skabe nye innovative løsninger, der kan bidrage til høj kvalitet, ef­fek­ti­vi­tet og til­freds­hed for pa­ti­en­ter og deres på­rø­ren­de. Samtidig ef­ter­spør­ges der tiltag, der ind­drag­er pa­ti­en­ter og på­rø­ren­de, som aktive med­spil­le­re i deres kontakt med sund­heds­væ­sen­et. Denne an­to­lo­gi giver flere bud på, hvordan viden kan genereres gennem en forsknings­tilgang, der inddrager sundhedsvæsenets mange aktører. Dermed viser bogen, hvordan det er muligt at skabe nye og anderledes løsninger i et forsknings­samarbejde, der inkluderer patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle. Bogen fokuserer således på, hvordan aktionsforskning som et metodisk og teoretisk afsæt kan bidrage til skabe forbedring og forandring af praksis i en sundhedsfaglig kontekst.

Hvad handler bogen om?
Bogens kapitler omhandler aktionsforskningsprojekter med afsæt i både det primære og det sekundære sundhedsvæsen. Forfatterne reflekterer over fordele og ulemper ved at arbejde med aktionsforskning, herunder også de problemstillinger og ud­for­drin­ger, de som ak­ti­ons­for­ske­re har mødt un­der­vejs i pro­ces­sen. For­fat­ter­ne beskriver ak­ti­ons­forsk­nings­pro­jek­ter inden for om­rå­der­ne: Dia­log med dø­en­de på hos­pice, de­mens­ram­te og deres på­rø­ren­de, ernæring til kræft­pa­ti­en­ter, tvær­fag­ligt sam­ar­bej­de mellem sektorer, kulturændringer i en afdeling og patientovergange mellem afdelinger.

Hvem er bogens målgruppe?
Bogen henvender sig til en bred kreds af sundhedsprofessionelle, der arbejder med forandringsprocesser i klinisk praksis. Den henvender sig til praktikere med bud­ska­bet om aktionsforskningens mange muligheder for at skabe innovative og kommunikative forandringsprocesser i en sundhedsfaglig kontekst. Bogens kapitler er review bedømt, og vil være relevant litteratur på diplom, kandidat- og mas­ter­ud­dan­nel­ser­ne inden for sund­heds­ud­dan­nel­ser­ne, fol­ke­sund­hed, sund­heds­kom­mu­ni­ka­tion, so­cio­lo­gi, pæ­da­go­gik og le­del­se. 

Køb e-bogen her

---

Se bogens indholdsfortegnelse

---

Bogen er en del af serien: Serie om sundhedskommunikation

----

Ønskes bogen i trykt udgave, kan den køber her (så længe lager haves)

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Aktionsforskning i sundhedsvæsenet. Idéer til kommunikative og innovative forandringer i en sundhedsfaglig praksis (E-bog)