Resultater fra anden kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2016

Open access e-bog
Forfattere: Thomas Nordahl, Line Skov Hansen, Sigrid Øyen Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Ole Hansen
Antal sider: 143
Udgivelsesår: 2017
Version: 1. udgave, OA udgave
ISBN: 978-87-7112-619-8
ISSN: 2246-4395

Denne rapport baserer sig på to kortlægningsundersøgelser som er gennemført i dagtilbud og skoler i Brønderslev Kommune. Den første kortlægningsundersøgel-se blev gennemført i december 2013 til januar 2014, og den anden kortlæg-ningsundersøgelse blev gennemført i januar – februar 2016. De to kortlægnings-undersøgelser, der løbende i rapporten også vil blive omtalt som henholdsvis T1 og T21, omfattede ved den første kortlægning 24 dagtilbud og 13 skoler, og ved den anden kortlægning 18 dagtilbud og 12 skoler. De to kortlægningsundersø-gelser indgår i forsknings- og udviklingsprojektet: Udvikling i fællesskaber, der er baseret på et samarbejde mellem Brønderslev Kommune, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP), Aalborg Universitet og Undervisningsmi-nisteriets Læringskonsulenter. Projektets formål er at styrke inklusionen i kom-munens skoler og dagtilbud og at øge børnenes trivsel, læring og udvikling. For-udsætningen for nå dette mål er, at kommunens lærere, pædagoger og ledelser samt kommunale ressource- og støttemiljøer, gennem deres deltagelse i projek-tet udvikler deres professionelle kapacitet og kompetencer samt inddrager resul-taterne fra projektets to kortlægninger til at understøtte en evidensinformeret praksis.

---

Hent e-bogen her

---

Rapporten er en del af serien FULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer

 

0,00 DKK

Ikke til salg
Resultater fra anden kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2016