Ph.D. FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Frequently asked questions

Sådan kommer du i gang

Hvordan indleverer jeg?

Ph.d. indlevering – tjekliste (aftalevilkår)

Kan jeg indlevere i andre fil-formater end PDF?

Hvilke krav skal som minimum overholdes?

Jeg kan ikke logge ind i VBN. Kan jeg sende mine filer direkte til Aalborg Universitetsforlag?

How to get started

I want to submit my thesis - how do I get started?

Checklist in Connection with PhD submission

Is it possible to submit other file formats than PDF?

Which are the minimum standards?

I am not able to log in at VBN – can I send my files directly to Aalborg University Press?

Før indlevering i VBN

Jeg ønsker "forside med eget billede". Hvad skal jeg gøre?

Hvem har rettighederne til min afhandling?

Hvad skal jeg gøre inden jeg indleverer min Ph.d. i VBN?

Hvor mange eksemplarer bliver der trykt af min afhandling?

Before submission

I wish to choose the "cover with own photo" – how do I go about this?

Who holds the rights to my thesis?

What should I do before submitting my thesis at VBN?

How many copies of my thesis will be printed?

Efter indlevering i VBN

Hvad skal jeg gøre efter jeg har indleveret min Ph.d. i VBN?

Hvad sker der, når jeg har indlevet min Ph.d. i VBN?

Jeg har opdaget en fejl. Hvad gør jeg?

Hvad kan være årsag til, at min afhandling ikke er trykklar?

Jeg har modtaget min trykte Ph.d. afhandling, og har opdaget en ikke-ubetydelig fejl. Hvad gør jeg?

Hvad skal publiceres/gøres offentligt tilgængeligt?

Hvornår kan jeg se min afhandling på VBN?

After submission

What should I do after having submitted my thesis at VBN?

What happens when I have submitted my thesis at VBN?

I have discovered an error. How do I go about this?

For what reasons may my thesis not be printable?

I have received my printed thesis and have discovered a significant error. How do I go about this?

What should be made accessible to the public?

When can I see my thesis at VBN?

Formatering 

Hvordan sikrer jeg, at mine kapitler starter på en højre side?

Skal jeg selv udfylde i kolofonen?

Nogle af mine billeder går helt ud til kanten af formatet. Hvad skal jeg være opmærksom på?

Hvordan undgår jeg, at mine billeder bliver pixelerede (grynede)?

Hvorfor er farverne i min trykte afhandling ikke de samme, som på min skærm?

Formatting

How do I make sure that my chapters begin on a right-hand page?

Should I fill in the colophon myself?

Some of my pictures extend to the edge of the format - what should I pay attention to?

How do I make sure that my photographs are not pixelated (grained)?

Why are the colours in my printed thesis different from those shown on my pc monitor?

Priser, fakturering og levering 

Hvad koster det at få trykt min Ph.d.?

Hvordan faktureres min afhandling?

Jeg ønsker flere eksemplarer end mit institut som standard betaler. Hvad gør jeg?

Hvor lang tid går der, førend min afhandling er trykt?

Hvor bliver de trykte eksemplarer sendt hen?

Jeg har fået tildelt grad, og vil gerne bestille flere trykte eksemplarer af min afhandling. Kan jeg det?

Price, billing and delivery

What is the printing cost of my thesis?

How do I pay for the printing of my thesis?

I wish to print more copies than normally paid for by my institute – how do I go about this?

How long will it be before my thesis is printed?

Where are the printed copies sent?

I have received my doctorate and would like to have more copies printed – is that possible?

Support

Support


Support

Support


 

Jeg ønsker flere eksemplarer end mit institut som standard betaler. Hvad gør jeg?

Hvis du ønsker flere eksemplarer ud over det antal, som dit institut betaler, skal du selv finde finansiering til de resterende eksemplarer.

Det vil altid være billigst for dig at få trykt så mange eksemplarer på én gang som muligt.

Kontakt Aalborg Universitetsforlag for priseksempler. 

In case you wish to print more copies than those normally paid for by your institute, you will have to finance those extra copies yourself.

Having as many copies as possible made at the same time will always be the cheapest solution when considering the cost per copy.

Contact Aalborg University Press for price examples.

Jeg ønsker "forside med eget billede". Hvad skal jeg gøre?

Hvis du vælger forside med eget foto, skal du sende 1-2 fotos til Aalborg Universitetsforlag.

Såfremt du kun indsender ét foto, vil dette blive trykt på forsiden. 
Billederne skal have en opløsning på ca. 300 ppi, således at de ikke bliver grynede ved trykning. Formatet skal minimum være 17,5 x 8,5 cm.

Formatet på fotos til for- og bagside er vandret (landscape). Såfremt du fremsender billeder i lodrette formater (portrait), vil disse blive beskåret i henhold til formatet. 

I wish to choose the "cover with own photo" – how do I go about this?

If you wish to have a cover with your own photo, please send 1-2 photos to Aalborg University Press.

In case you only submit one photo, this will be printed on the front cover.
Photographs must have a resolution of approx. 300 ppi, in order to avoid ‘grainy’ prints. The format must be at least 17,5 x 8,5 cm.

The format of photographs for the front and back covers is horizontal (landscape). In case you submit your photographs in vertical format (portrait), these will be cropped in accordance with the format.

Kan jeg indlevere i andre fil-formater end PDF?

Nej, systemet kan kun håndtere pdf fil-formatet, og disse må ikke være beskyttet med password, vandmærke osv.

Is it possible to submit other file formats than PDF?

No, the system only supports PDF file formats, and files must be accessible without passwords, watermarks etc.

Hvordan indleverer jeg?

Er du i tvivl om, hvordan du kommer i gang med din Ph.d. indlevering, kan du kontakte VBN-redaktionen.

I want to submit my thesis - how do I get started?

If in doubt as to the process of submitting your PhD thesis, contact the VBN editorial.

Support

Har du spørgsmål til trykning af din afhandling – herunder beregning af pris, er du velkommen til at kontakte Aalborg Universitetsforlag. Vi yder ikke support på Word og LaTeX, men kan dog besvare spørgsmål til InDesign.

På VBNs site er der samlet en række tips til Word samt tips til generering af pdf.

Support

If you have any questions about the printing of your thesis – including about the price – please contact Aalborg University Press. We do not support Word and LaTeX, but may be able to answer questions concerning InDesign.

At the VBN site, you will find tips on Word.

Hvilke krav skal som minimum overholdes?

 • Formatet på siderne skal være 17 x 24 cm.
   
 • Det er vigtigt, at alle sider har samme format og er lodret-stående sider (portrait).
 • Eneste afvigelse fra ovenstående format er visse former for afhandlinger og papers, hvor der ligger en forudgående aftale med instituttet om, at der kan trykkes i formatet A4. I dette tilfælde skal alle sider ligeledes være i samme format.
 • Margin skal være 2,5 cm i top, bund, højre og venstre side. Dette er valgt for at sikre, at tekst ikke ”forsvinder” ind i ryggen på bogen.
 • Sidetal og sidehoved skal centreres.
 • Anvend kun Windows/MAC standardskrifter (fx Arial, Verdana, Times New Roman, Baskerville, Garamond mv.)
 • Kun for indleveringer fra SAMF: Du skal oplyse hvor mange normalsider din afhandling svarer til. Dette skal enten oplyses på kolofonsiden i afhandlingen eller i den mail, du skal sende til forlaget. En normalside er 2400 anslag inkl. mellemrum. Har du spørgsmål vedr. afhandlingens omfang, skal du kontakte fakultetskontoret på SAMF.

Which are the minimum standards?

 • The page format must be 17 x 24 cm. It is paramount that all pages have the same format and that they have a vertical layout (portrait).
   
 • The only acceptable deviations from the above standard are certain kinds of theses and papers where an agreement with the institute has been made, allowing print in the A4 format. In these cases, too, all pages must have the same format.
   
 • All margins must be 2,5 cm (top, bottom, left side and right side). This ensures that text does not ‘disappear’ into the spine of the book.
   
 • Page number and header must be centered.
   
 • Only Windows/MAC standard fonts are acceptable (Arial, Verdana, Times New Roman, Baskerville, Garamond etc.).
   
 • If you are submitting from SAMF: Please inform us about the number of standard pages to which your thesis correspond. You must do so either in the colophon of the thesis or in the email that you send to Aalborg University Press. A standard page is 2400 characters including spaces. If you have any questions concerning the maximum length of the thesis, please contact the faculty office at SAMF.

Hvad skal jeg gøre inden jeg indleverer min Ph.d. i VBN?

Du skal sikre dig, at du overholder minimumskravene for indlevering.

Desuden er det vigtigt, at du tjekker den færdige pdf på skærmen – side for side – for at sikre, at alt ser ud, som det skal. Vi vil anbefale, at du åbner pdf'en i Adobe Acrobat Pro eller Adobe Reader og sætter den op til to-sidet-visning.

Når du først har indleveret, er der ikke mulighed for at ændre noget.

What should I do before submitting my thesis at VBN?

Make sure that you comply with the minimum submission standards.

It is also important that you check your PDF file – page by page – in order to make sure that everything looks right. We would recommend that you open the PDF in Adobe Acrobat Pro or Adobe Reader and set it up for two-page view

Once you submit your PhD thesis, it will not be possible to make changes. 

Hvad skal jeg gøre efter jeg har indleveret min Ph.d. i VBN?

Straks efter indlevering i VBN skal du sende en mail til Aalborg Universitetsforlag med nedenstående oplysninger – sæt gerne dit institut på Cc.:

 • Valg af omslag. Du kan se dine muligheder her. Hvis ikke andet oplyses, bliver din afhandling trykt med standardomslag uden foto.
  Hvis du ønsker egne billeder på omslaget, skal du vedhæfte 1-2 billeder i størrelsen 17,5 x 8,5 cm og ca. 300 ppi. Læs mere her.
   
 • Husk altid at det ønskede antal eksemplarer skal cleares med dit institut.
   
 • Kun for SAMF: Du skal oplyse, hvor mange normalsider din afhandling svarer til, hvis du ikke allerede har noteret dette på kolofonsiden i din afhandling.

What should I do after having submitted my thesis at VBN?

Upon having submitted your PhD thesis, you must send an email to Aalborg University Press with the following information (cc’ing your institute might be a good idea):

 • Choice of cover: see the alternatives here. If no specific wishes are expressed, your thesis will be printed with a standard cover without photo.
  If you wish to have "cover with own photo", you must attach one or two images measuring 17,5 cm x 8,5 cm and approx. 300 ppi. More information.
   
 •  Please remember that the total number of copies to be printed must be accepted by your department prior to print.
   
 • If you are submitting from SAMF: Please inform us about the number of standard pages to which your thesis correspond (if you have not already done so in the colophon of your thesis).

Hvordan sikrer jeg, at mine kapitler starter på en højre side?

Nye kapitler skal starte på en højre side. En god huskeregel er, at lige sidetal = venstre sider og ulige sidetal = højre sider. Første side (titelbladet) i din afhandling skal altid være en højre side.

For Word - læs mere her

How do I make sure that my chapters begin on a right-hand page?

New chapters should begin on a right-hand page. A good rule of thumb is: even-numbered pages = left-hand pages; odd-numbered pages = right-hand pages.
The first page (title page) of your thesis must always be a right-hand page.

In relation to Word, find more information here.

Nogle af mine billeder går helt ud til kanten af formatet. Hvad skal jeg være opmærksom på?

Hvis du har billeder til beskæring, skal du selv sørge for, at de går ud over formatet. Dvs. at billederne skal gå ca. 5 mm ud over dit egentlige format.

Du skal desuden huske at påføre skæremærker på pdf’en (beskæring og bleed), hvilket du kan gøre, når du genererer dit dokument til pdf. 

Some of my pictures extend to the edge of the format - what should I pay attention to?

If you have illustrations that go to the edge of your format, you must make sure that they are in fact a bit larger than the intended (final) format; you have to make a bleed on 5 mm.

Also, remember to add crop marks to your PDF file (crop and bleed), which you can do upon generating the PDF file from your document.

Hvordan undgår jeg, at mine billeder bliver pixelerede (grynede)?

Hvis du vil undgå pixelerede (grynede) billeder, figurer osv., skal du sørge for, at de indsatte som udgangspunkt har en høj opløsning (gerne omkring 300 ppi).

Hvis du ikke har et program, hvor du kan se, hvilken opløsning dine billeder ligger i, kan du bruge denne tommelfingerregel: Zoom ind til 200% på skærmen.
Hvis du ikke kan se pixels i dine billeder ved 200%, er der stor sandsynlighed for, at du heller ikke kan ved trykning.
Skal trykkvaliteten være meget høj, må de heller ikke blive grynede ved 400%.

How do I make sure that my photos are not pixelated?

If you wish to avoid pixelated photos/figures/tables/graphs ect., please ensure that they are high-resolution (preferably around 300 ppi.).

If you do not have a program that enables you to monitor the resolution of your photographs, you may use this rule of thumb: Zoom to 200% - if you are not able to see the pixels in your photographs at 200%, you are not likely to be able to see them on print, either. If print quality must be very high, your photographs should not seem pixelated at 400%, either.

Hvorfor er farverne i min trykte afhandling ikke de samme, som på min skærm?

Mange programmer (herunder Word) arbejder kun med RGB-farver (skærmfarver), mens trykningen sker med CMYK-farver (trykfarver).
Inden trykning bliver farverne konverteret til CMYK, som er ”fladere” og mindre lysende end skærmbilledet.
Du kan derfor opleve, at farverne ænder sig en smule eller ikke fremstår helt så skarpe, som du ser dem på skærmen

Why are the colours in my printed thesis different from those on my pc monitor?

Many programmes (including Word) are designed to only show RGB colours (screen colours) while printing is done using CMYK colours (print colours). Before printing, RGB colours are converted into CMYK, which is ‘flatter’ and less luminous than screen colour. You may, therefore, find that colours change to some extent or that they seem less sharp or clear as compared to those on your monitor.

Hvordan faktureres min afhandling?

Fakturering sker direkte til dit institut.

Såfremt en virksomhed skal betale for flere eksemplarer af din afhandling, sendes der en faktura til dit institut samt en faktura til virksomheden, pålydende det antal de hver især har bestilt.

Aalborg Universitetsforlag kan max opsplitte den samlede regning i to pr. afhandling.

How do I pay for the printing of my thesis?  

An invoice will be sent directly to your Department.

In case a company is to pay for extra copies of your thesis, invoices will be sent to both your Department and that company, each receiving an invoice for the number of copies that they have respectively ordered.

Aalborg University Press may only divide the total invoice into a maximum of two parts/recipients per thesis.   

Jeg har opdaget en fejl. Hvad gør jeg?

Når du har indleveret din afhandling, kan den ikke ændres.

Opdager du graverende fejl, skal din afhandling afvises og en ny indlevering sættes i gang.
Det er vigtigt, at du kontakter Aalborg Universitetsforlag hurtigst muligt, da en eventuel trykning skal stoppes. Kontakt efterfølgende VBN-redaktionen for at få hjælp til at indlevere på ny.

Såfremt trykningen af din afhandling allerede er i gang, vil instituttet blive faktureret den tid, trykkeriet har brugt på din afhandling samt eventuelt allerede trykte eksemplarer. 

I have discovered an error. How do I go about this?

Once submitted, changes cannot be made in your thesis.

If you discover serious errors, your submission must be cancelled altogether and a new submission initiated. It is important that you contact Aalborg University Press as quickly as possible, so as to prevent printing of the erroneous thesis. Subsequently, you must contact the VBN editorial in order to initiate a new submission.

In case the printing of your thesis has already begun, your Department will be invoiced for the amount of time spent by the printing house on your thesis and the cost of any already printed hard copies.  

Jeg har modtaget min trykte Ph.d. afhandling, og har opdaget en ikke-ubetydelig fejl. Hvad gør jeg?

Kontakt i første omgang fakultetskontoret og beskriv kort, hvad problemet drejer sig om.

Såfremt fejlen er opstået ved trykning, skal Aalborg Universitetsforlag ligeledes kontaktes.

I have received my printed thesis and have discovered a significant error. How do I go about this?

Initially, you should contact your faculty office and briefly describe the problem to them.

If the error has been made during printing, Aalborg University Press should then be contacted.

Hvor mange eksemplarer bliver der trykt af min afhandling?

Hvor mange eksemplarer der trykkes af din afhandling afhænger af hvilket fakultet du er tilknyttet.

På HUM og SAMF bliver der ikke trykt eksemplarer til bedømmelse.
Forlaget laver en samlet elektronisk fil, som fakultetskontoret sender ud til bedømmelsesudvalget.
Såfremt din afhandling indstilles til forsvar, vil der blive trykt et antal eksemplarer, der er aftalt med dit institut.

På SUND er der lavet særskilte aftaler med hvert institut.

På TECH er der lavet særskilte aftaler med hvert institut.

På ENG er der lavet særskilte aftaler med hvert institut.

How many copies of my thesis will be printed?

This depends on the Department to which you are affiliated.

At HUM and SAMF, no copies for review are printed. Aalborg University Press makes a complete electronic file, which the faculty office then sends to the members of the review committee. If your thesis is approved for examination, a number of copies will be printed, as agreed between you and your Department.

At SUND, different agreements have been made.

At TECH, printing is arranged individually at each institute.

At ENG, printing is arranged individually at each institute.

Hvor bliver de trykte eksemplarer sendt hen?

Trykning forud for bedømmelse sendes direkte fra trykkeriet til fakultetskontoret, som sørger for at videreformidle til bedømmelsesudvalget. Overskydende eksemplarer sendes til instituttet.

Trykning forud for forsvar sendes direkte fra trykkeriet til instituttet. Ønskes de trykte eksemplarer forud for forsvar sendt til en anden adresse, skal denne oplyses i god tid før trykstart. 

Where are the printed copies sent?

Copies printed prior to review are sent directly from the printing office to the faculty office, which is then responsible for their distribution to the review committee.Surplus copies are sent to your Department.

Copies printed prior to examination are sent directly from the printing house to the Department. In case these copies are to be sent to another address, it should be announced in good time before printing.

Skal jeg selv udfylde kolofonen?

Aalborg Universitetsforlag udfylder bedømmelsesudvalget, serienavn, ISSN og ISBN. Resten bedes du selv udfylde forud for indlevering.

Should I fill in the colophon myself?

Aalborg University Press will contribute the names of the review committee, the title of the series, ISSN and ISBN. You must fill in the rest yourself prior to submission.

Hvor lang tid går der, førend min afhandling er trykt?

Når Aalborg Universitetsforlag har modtaget trykklar(e) pdf(er) samt modtaget fornødne oplysninger fra fakultetskontoret kan afhandlingen sendes til tryk.
Der vil herefter gå ca. seks arbejdsdage førend afhandlingen leveres hos fakultetskontoret/instituttet. Da leveringstiden afhænger af oplaget, kan der ved store oplag forekomme en lidt længere leveringstid.

Du kan altid få oplyst leveringstiden ved at kontakte Aalborg Universitetsforlag.

How long will it be before my thesis is printed?

As soon as Aalborg University Press has received printable PDF files and data from the faculty office, the thesis will be sent for printing. The printed copies will then be delivered at the faculty office or the Department within approx. six working days. As the delivery time depends on the number of copies ordered, a large impression may imply a slightly longer delivery time.

You may always acquire information about the delivery time by contacting Aalborg University Press.  

Hvornår kan jeg se min afhandling på VBN?

Når tildelingen af Ph.d.-graden har fundet sted, publiceres Ph.d.-afhandlingen i den relevante Ph.d.-serie for Aalborg Universitet. Der er etableret fem online serier - en for hvert hovedområde: HUM, SAMF, TECH, ENG og SUND.

Aalborg Universitetsforlag står som udgiver af publikationen/serien og er ansvarlig for tildeling af ISBN og ISSN. Når din afhandling er publiceret kan du finde den her.

When can I see my thesis at VBN?

Once you have been awarded your doctorate, your thesis will be published in the relevant PhD series from AAU. There are currently five established online series, one for each main field of research: HUM, SAMF, TECH, ENG and SUND.

Aalborg University Press is the publisher of the series and is responsible for the assignment of ISSN and ISBN. When your thesis has been published, you may find it here.

Hvem har rettighederne til min afhandling?

Forfatter beholder alle rettigheder til afhandlingen. 

Who holds the rights to my thesis?

The author keeps all rights to the thesis.

Jeg har fået tildelt grad, og vil gerne bestille flere trykte eksemplarer. Kan jeg det?

Som standard kan din afhandling downloades (og printes), når du har fået tildelt grad. Du kan finde din afhandling her.

Såfremt du alligevel ønsker at bestille trykte eksemplarer, skal du sende en mail til Aalborg Universitetsforlag.
I mailen vil vi gerne have oplyst 1) hvilken afhandling det drejer sig om, 2) hvor mange eksemplarer du ønsker og 3) hvem der skal finansiere trykningen.

I have received my doctorate and would like to have more copies printed – is that possible?

As a standard, you may download and print your thesis, once you receive your doctorate – you may find your thesis here.

In case you wish to order printed copies from Aalborg University Press, you should send us an email and inform us about 1) the name of the thesis in question, 2) the number of copies that you wish to acquire, and 3) who is to finance the printing.

Hvad koster det at få trykt min Ph.d.?

Prisen på trykning af Ph.d.’er er individuel, da forskellige faktorer spiller ind. Du er altid velkommen til at kontakte Aalborg Universitetsforlag for at få regnet en pris på din Ph.d. afhandling.

For at kunne beregne en pris, skal vi have følgende oplysninger:

 1. Hvor mange eksemplarer ønsker du (ca.)? Jo flere eksemplarer du får trykt på samme tid, jo billigere er stykprisen.
 2. Hvor mange sider består din endelige afhandling af? Hvor mange sider er der i pdf’en?.
 3. Hvor mange sider er der farve på? Her medregnes også, hvis så meget som et punktum er i en anden farve end sort.

Hvis du indleverer én fil til bedømmelse (med ”følsomme” bilag) og en anden fil til forsvar (publicering), skal vi have ovenstående oplysninger for begge filer. Det samme gælder, hvis du skal have trykt afhandlingen som ”kappe” og ”papers” (to filer). 

What is the printing cost of my thesis?

Printing costs are individual, as many factors influence the price. You are always welcome to contact AAUF in order to have a price estimate made.

In order to estimate costs, we need the following information:

 • How many copies do you wish to make? The more copies you print at once, the cheaper the cost of each copy.
 • How many pages are there in your thesis (PDF file)?
 • How many of the pages have colour content? This also includes pages with a minimum of colour other than black, be it only a single character (such as a coloured full stop or comma). 

If you submit one file for review (with ‘sensitive’ information) and another for examination (publishing), we need the above listed information for each file. This also applies if you wish to print your thesis as a ‘summary’ and a ‘paper’ (two separate files).

Jeg kan ikke logge ind i VBN. Kan jeg sende mine filer direkte til Aalborg Universitetsforlag?

Nej, det er ikke muligt at sende filerne direkte til forlaget, da de skal igennem en registrering, der automatisk sker, når du indleverer i VBN.

Det er en forudsætning for indlevering, at du har en aktiv AAU e-mail. Såfremt du ikke kan logge ind i VBN, bedes du rette henvendelse til dit institut. 

I am not able to log in at VBN – can I send my files directly to Aalborg University Press?

No, it is not possible to send your files directly to Aalborg University Press, as they must pass the registration that automatically takes place when you submit them at VBN.

In order to submit, you must have an active AAU email address. If you are not able to log in at VBN, you should contact your Department.

Ph.d. indlevering – tjekliste (aftalevilkår)

Når du uploader din Ph.d. afhandling i Pure systemet (VBN) er den officielt indleveret. Inden du gør det, skal du sikre at en række krav er opfyldt. Læs mere her.

Checklist in Connection with PhD submission

Before you hand in your thesis, by uploading it to VBN (the Pure system), it is imperative that the following elements are in order. Read more

Hvad kan være årsag til, at min afhandling ikke er trykklar?

Aalborg Universitetsforlag må kun tilføje omslag og kolofon.

Hvis filerne ikke overholder minimumskravene for formatering, og derfor ikke kan trykkes, vil forlaget rette henvendelse til dig og fakultetet.

For what reasons may my thesis not be printable?

Aalborg University Press may only add the cover and the colophon.

If your files do not comply with the minimum formatting standards, they cannot be printed, and Aalborg University Press will then contact you and your faculty.

Hvad sker der, når jeg har indlevet min Ph.d. i VBN?

Når du har indleveret din afhandling i VBN, modtager fakultetskontoret og Aalborg Universitetsforlag en besked herom.

Herefter indhenter Aalborg Universitetsforlag de nødvendige oplysninger til kolofonen hos fakultetskontoret. Når disse er modtaget laves en fuldendt kolofon. Ligeledes laves omslag til afhandlingen.

Hvis den indleverede fil ikke overholder formateringskravene og derfor ikke kan trykkes, kontakter forlaget dig for modtagelse af en ny fil.

Når filen er klar til tryk, sender forlaget den til trykkeriet. Herefter går der typisk seks arbejdsdage førend den leveres hos fakultetskontoret (bedømmelse)/instituttet (forsvar).

What happens when I have submitted my thesis at VBN?

When you submit your thesis at VBN, your faculty office and Aalborg University Press will receive notice.

Subsequently, Aalborg University Press will retrieve from the faculty office the necessary information for the colophon, the latter being then produced along with the cover for the thesis.

If the submitted files do not comply with the formatting standards and therefore cannot be printed, Aalborg University Press will ask you to submit a new file.

Once the files are ready for printing, Aalborg University Press will send them to the printing office. Typically, the faculty office (review) and the Department (examination) will then receive the printed copies within the next six working days.

Hvad skal publiceres/gøres offentligt tilgængeligt?

Der publiceres en samlet fil uden copyrightbelagte artikler.

Såfremt din afhandling indeholder copyrightbelagte artikler, skal du indhente tilladelse til at publicere dem.

What should be made accessible to the public?

A complete file without any copyrighted articles may be published.

In case your thesis includes copyrighted articles, you need to acquire permission from the copyright holder to publish them.

Der findes ikke nogle varer
Ultimate Web